Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 • Rekisterinpitäjä
  Suomen AM-Markkinointi Oy (jäljempänä “Tapetit.fi”)
  Y-tunnus: 0750782-4
  Eteläväylä 11
  28610 Pori
  Puh. 02 83769480

 • Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
  Anne Määttänen
  anne@tapetit.fi
  Puh 02 83769480
  Eteläväylä 11
  28610 Pori

 • Rekisterin nimi
  Tapetit.fi asiakasrekisteri

 • Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
  Henkilötietojen käsittely perustuu Tapetit.fi:n oikeutettuun etuun, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Henkilötietojen käyttötarkoitus on Tapetit.fi:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Tapetit.fi:n ja yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin (ml. uutiskirjeen tilaus), markkinointikilpailujen järjestämiseen, profilointiin, etämyytiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Tietoja voidaan käyttää myös Tapetit.fi:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

 • Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja kuluttaja-asiakkaista:
  • Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Asiakas- ja tilaushistoria (esim. toimituksen seurantatiedot)
  • Kiinnostus- ja profilointitiedot (esim. asiakasta kiinnostavat Tapetit.fi:n tuotteet ja palvelut), segmenttitiedot ja muut vastaavat tiedot
  • Eväste- ja käyttötietoja
  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset sekä
  Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:
  • Nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, palautteet)
  • Kiinnostus- ja profilointitiedot
  • Käyttötietoja esim. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet
  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • Suoramarkkinointikiellot sekä
  • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

 • Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen aikana saaduista tiedoista.
  Tietojen keräys tapahtuu saatavilla olevilla verkkoteknologioilla, kolmannen osapuolen palveluilla ja kävijöiden oman toiminnan seurauksena. Keräämiseen tarkoitettuja teknologioita ja palveluita ovat mm. Google Analytics, Google Adwords, Google Search Console, Mailchimp, Facebook Pixel sekä Tapetit.fi verkkolomakkeet.
  Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 • Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tapetit.fi ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.
  Tapetit.fi voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Tapetit.fi:n suoramarkkinointirekisteriin.
  Tapetit.fi käyttää palveluidensa toteuttamiseen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Tästä johtuen palvelun käyttämiseen liittyviä käyttötietoja sekä henkilötietoja siirretään osittain USA:han. Riittävä tietosuojan taso tietojen käsittelyssä varmistetaan käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeilla. Jäljennös lausekkeista on saatavilla pyydettäessä kohdassa 2 mainitulta yhteyshenkilöltä.

 • Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
  Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
  Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 • Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

  Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (01.05.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.